Arcube-IR

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar download torrent

Clean torrent Download

..

. .

. . .. :: iii; me :::: .. .. :: iirr7 :, …

., 7LJLYLv777rii: I; 777rvri:, i7vJYLr; irrii: irv77: me:,

. . .: irLU1L77; ::: iiriiiirr77LvL7YUXYi. : ivYJri :; :, ::: ii ,,: 77LLjU2jU7:

. .: J5X2jr7rri; ir; rr77rir; riiirvuu2UFqZJ: .rjLYL7r7rrii :: i; iL;:,; rii7rvLLukUYr:.

i5N227r; rii; rir; rrrr: me; me :: irrrr; LY5XG0U. .715u251vriiii: iirrr; ::: iirir; 7LJYSPXuji

.:71SjYL7vYiirL77rv77r77rir ::i7iii7r77vYjuXN87 .2OE5Y5FSUJ77 ;;:r; R; 7r7i :::: ::: ii77J5NqNSFL:

.vGqjrLYr7J7rrYLvvYYYvLrriirYLYYJ7YJUYju2uYYSGBSi,:. iBBZ2jUY2uYLYLLrr77rr; ri:,; ri :; rrr7r77YuXkSSEFL.

iuEk2u5jL72uUUUvLYjYuYjLY7Juuvv7uUuuj7LLuu5FPFSXBM;., 7BBBk1U51SU125uuv7777v; me me; riiiii7777jYujUU12XkJ.

,,

.vqO155U2UuSUU2UJ5PNUJYuj51SJYLFFF2FUjYuUuLLUEq0qNSkZBXJr ,: MMkU2U1F5JjYuuUu5ULiir7rLL7rJvuuuLUUU22v25UJPBBF

.J0E5151JUY2kS5SJJ21r: …. ,, …

v0Z1kPkL1FUJkSS1XJ:.,., ..: UN27YYYLYUUjuujuY2SXXXkB0jri: NqE80UY7L7JYJ7L7YuJ77LJLL7v7LjJLYLLLUYYU5PBB7 …:.

: UEk0GX1X5SjU1FU0L. :::::: ::, iJuYuJuU1Juj12F155PX0ZOMMU7LPMBBBF12XFkSkUuLUj1SPuUF5L ;; ј2СуУ21Jуу51УУБН. , r: me ::,:,

iUP0PP2SS2JUUF11j, .i ::. i:i ;;:ri.:jY7rY5EXF252EPPUv:::iL0MFY0BBMZ5uL55Y;i,,UUYF7vj5F1j5SSkFJJ5F5Fkj57. ii; I;

UPZF1UUjUYU5PFXuL.:::,i;7irr:,;LLrjYUSXFk1UUXFY,. .U1GBBMMSU10F7. .rUSuUJJr; ii: 7YULj2Uj1u1L. :ii ::,: iri, i,

.U0NFuF55u1FNPqFSL.,:.: R7; :: I: iLPuLjSkXuUjSP0ki. .:; ::.; PBMOB8SFqP7 ,,:,. .rY7:. : r77YY152Jv77

, JF0FFX05UUSP0kXE1, .:, Iri :: :: LGSSU1XXvJ21XBki .iJU121YrrNMMMBM01N5i .: J152qL: ..,. .: ..: Y2Lu52jFUS1i ::: I ::.,:.:.

. ::, ri:i ::1qF25jUjUUPEMP7 .:72JY7v7rLBBBNO0NUU2; .i777r; rYr ;: ,,,: 7L1uFLi,. r20qX11jUJYii, ::: ,,. ,,,

., jXP5GSXP0XSFqkFkMOj. .: ,,:;,: uS1FJYY2XEkqkj; iii ::::: riPBB0ENU185i.,: iii, :::; ii :::rv7r; 7LLr:., UM8kEk5jjv7: ,, ::,

iXXXZFNPXPkX55UPkMBk:. , YGNq2U2k2F5S127i: i, ::,. R7i1BBZPNXPMX :::; iiYPMM5i: iii ::, :: rii: rir: .iXE8ZZq88NJ: … ::,

iq1ZM0MNZEM0XSZ00X8BBqjii :, 7M05NG51FquYuSur ::, :: v5MBBi, SBMPEGqN5Y ::: LFBBB1MMj: iii: i7qBBkL7iir: iYEG8qPqMMr., i:

v7BBB0OGZ0Zk0NPF0OMOBBBBBBGkFEMEqXqJj1kF17:,: i7u0Xvi. . rPN2M80U :, :: i7OBFZBPi.,: rjBBB7MBURi: r7u500GqN0MMO2Y507.7GP08Z8ZOqqNPqZNZGBMBBBBM5X8MZ0F1u11Nqk2Y: ,,, r7r,. :,. 7BBBBNGUr :, … 7Uji :, U8ME50Ov7iivSkXNMEqkG8MBOqSL.

7N1BMMEEMNqZNMZZqGGMGMG8NqPZEN51YjU51q527 ;;; iY2L. … 77.:0BMMEqSFYvii,. .: Yj ::, i75XEZMMMNNNES2XBj. .

: rBGBMNqMqGMMZ8G0PZMME8NEE8EE51FkjYYkS1UuvujPqY. . rMN5NqqBS7. , Yi., R. .rvLrL2PSNZBBBMZPE0NPkq0i

2q7kMSZZMEBBEXNPNX8kIERAN3kXEqPG5YLU1F2XkF525Y. …….: NkFUFu:. .: jur5Fi; E0X8GEEMMBBMkSkNXN0Ui:

,, i8FOqMMGGB8P5E0qkZNNqNSqE5LFPuL2U25P12j2hr:.,., … ::. vBk1Xji, … ..:,. . . ..iPEP8OMZ8OBGZNqF51PS7

. iNNEEEBNMM8PN8MEqZMXkNG0OU2kSY22UUk1UvjUuvYvi. ::, …,:,. ,,,. Y5FXMOMOB8ZEZUUFN5j:

iu2XFXB8MGNMOMOBBBBBBBBBBB88XFXSJ2uU5k125jLU7:.: ,,,,.,.; jPEEGF ;:ri.:., .. …:., 7771J5OBBZNZkPXSFOMY.

. , .r7SOGM8MBBBBBBBBPji: iJEZBBENqEPSUFkkU2U2hr:,.., .. iYBBXOMM1Y:::::, :: ,, …,., … JLJqqqMOZSkXEqGMGUu.

: k8kEGBBBBBM7:,. ., rEB8P0X1qFFFFL1kFYLv7ii:rvi.:UMBBBBGuiiii. ::,. :::.,.: iri7SBq0Z8XqqqSPSUri

, .. SM0E5L :, .., ..,.,:,.,; NMMNq88qXUSFPSkF0NSk0u, iNMq2kGBMk7i ::: ::; I :::7r ;:7uPGqN1582iLUi.

.YME0U7iii ::L:., ::i, …:FBBMBBBBBBBOMBBOME0i:kEF ;:iLEBZG5vrLri :::::ri; rjXBBBBBJ ..

vNE1YYY; LYr: r;,. ,:. 7 :: me :: UMBBBZMP7r77r:,. .ZOuv7rii; kkNMBBq5UvLLYUPSZEZEOPGBM

; FU7r7777jY7i7r: .i:,: I ,: I; me :: iuBZY:. . .uBMPJLr; l:,. …, :::: 7YGB8JYYviiijJv

.YPYLriL7LYLu77Yj :: 7i ,: me :, :::: me. : 1NP1Su7r7rriYUjF1uBBBqq22 ::. : F7 :: ii :::: iri ….

.r1Y7r7iYrUJLYuLjr7rLv: ii :::::; r7i, .r7; vYLjjUYvLjr7; me me:,. .,. : ii: 7: ,, :: ri,:. …

.r7YYY; rr7ivL7rjLYvrrrr7:ii ::; iii; :::, …………, ..,.: ii :: ,, ….,. :::, .. Luiiiii :: iri: …,: .. i. .l,

.iYYYv ;: 77i :; j7: 7uLLL77i7; 7L7i: iri; l; ii ::: me ::: me: me :::; I; virii: ii,., ……. ,,:,: ,,,., Jriii ::, Irr:. :, … ::

, iLLvr ;:ir:irUr7vurjYY77vuUJr7i; v7v1viiriiiri ;;; iiir; 777irr777;,: …, .. …, rY7r :: i; ::: me: Lr. . ..: l. :: … ii :: rvi,:,

, i77L77rr :: ir; i7UYLYSJL7jYUJJu1UvLvLUYUULr ;; Yvrir77riirrjjjrrYv7JuUr: …, ….: LuUvLUSJr ::: i, .. ,,., 7;:. :: ,,: ri: 7i ,:

: iri; iiri :: ii; ivYLrrU12Yu2Jjj1UjLLj52512L7JkuLvuLLLLY7r72JYYYv2LYjFJr :: … i: i; 1MBBSvYYYL7; me: ……: …. r82 ,,,.: ..: i: me;.:,

.ir ;: i; i:iii:i::iLYYvYJ22UjSPkUF51Lj7U5UUFu2UXSj7u1uLUUurY2JvUuYYv7YLr:YUSNOEMMMMBBMSJv7; 7;; me: ……., …, iuYi ::: ::

Pc#: 7rrr7r7; I: I ::: I: irrirYqkk2qXNNOZ0F5UL5XJ12U1XUuJS1SFF1Uv1u55kkUJULLv1JJ8B0ON2ju1PqZNkJ7rLri :: ,,,, ……,. R: ..; ..

, Jrii7v7 ::: ::::: ii; l; 7YYU2ZMBBBBBGE882EXkPk5X11UF5FqNSUk2MXqNqG2PFOE0BME8X2j5YLiJ1SkZXurrrr ::.,., …, ……. ,,.: Ii ::

.YJirvi7ri :; ::: R; R; ri7vSYYkBBMOE7:…..: uqBB8OXkEqPG8BPqNMU0PNjYLi: .NBBO5qYvUUJ7iir772Eqv7r; ii :::: ….. ,,,, …, :: iii ::, ..: r

vur7Yr ;; iir :::rrrir7uUFPUJqXr UMBB2Y8U520BXLL, .:AimHarder iBB5jLY7L77:i:;:iLP0F7r; me: me ::.: iuU2j1JLL1uri5BU .. :::: me ::

; 1LiU7rYri7i: iJv7rrrUSX2Li ::. . ,, ….: .., Si. Stk#: BBEkJYL: ii7jYvvr; i1GP7ri :: 7LUuF1jri ::, iLL710B … :: ii ::: .. rL, ….: i:

.jqJvr7vLr7ii7Y7v7rr7YULr :::::: ii ,,,:, :::,: ,,. ,,; l. . ,: ….. ::: SG2Yvrvi :: 7LuL ;, :: i: iir7FU. ,. ::::: ,,.: Junior. …,. :::

, 5SFj77777ii; Lrr7Y7rr7rriii :; ir :: I :, :: I ::::, :::: iir:. , 7am. .,.,. .Y2LjUr7:,. ::l: ;; rJ8kUX8P1v7ri ::::: rrrii: 7Jk. …: ,, .. i7: .. ,,: ,, Y:

Stk#: YEFJLLi; j7i777iLYYr7777jJLiii; iiir: i7Yii; I r;:. L: ….: …,. ,,, ::: uF1vr:,.,.,.:: iir2BBOqX22JjvYL7: r; ii;; i75r ….,: :. ., I r:

. .jE5U2Yr7kjL7Lr7Lu7rrLrLUY7vr7rLvYJJLYL7iYL; irii: ir :, i: rLr ,, …..,.,. :::. JU7;:.: II:,; I: rvjSNP0Xk5S2UYYYYL7iiiiriiijk2r :, I;:. . …….. ri:

LMj22J7uuu7rrLLjrr7L7LvY7L77vUjjYJu5LvL7r7r7rr7Jr7i :: iir :, … ,,, ::::: ,, r1GEYvrr ::::.

iBF7XUU5uYY7YJUYLYY7r7Y7u7r7UjYLjJUYjLY7LLUJYrrr7 ;: r7r; l, …:. ,,,, l:. LNBBBP277ri ::.:, :::: LvY0BPUY5F5UUjuLjjUJUJUjY7; i7j1Yr ::, …., .., rj

NNYk5u0U2uUjUUUU2Lv7JJjL7rL77Y2Ukuju2L2UUU2uY77;77Yrrii:,. ,,,:::: ,,. 7BMXBEEKjYiii; ::: I r. .

. . .qBO1PkF17HaiLie01PLLUYjuYYUYYYSqEqNX0qZkFjYLYLLvYLYvL7jr :::., ::,: ..: jPB0SNMEq2ujvrY7; ::: I; 7JjXNGFUU5SX5LXY ,.

. .:. iMMOX5k25NSFuUjjYUJYJ5JSXXk0kN0NEM0E8ZkFUUJYYUYLj1Yjvr :::: ,,,:,: rr, UZMPqN0FSSUri :: ….,:,., YqBBMPXXqXNSXkXSE0GP ,. .

.: i: .., i0BB0Z5FFNkk55u225UFkF1XPPkNXqXqXZGBB8kqqNS5SXjS1jU; ii :::: ,,: ri: .5MOqNP8MNi :, ….. .iUBBBBBZZPZ0ZNG8EZB8SUS5ur; ::,: ,, … rjj. : and., ..

..:; I :: rYGBBBBNkXNkOZXXZZEPEEOZ8EE0GZZNZ8BBBBBBBE8ENXSk01ji:, ;;,. l; ri: ,, … UBBBBBMr,., ……….., … iYFUMMkZBZBBS: 7P00MEPKY: 7U2v .: I: …

., :: i7vr2ZB *! ^ $$ ^ $;:! JAH BL $$ L0V to @ll on MONKEYZ! qSFkBBBM.: Sctv83. :,: me: .FBBBBPuLr: ir gheruihgigldfhbgnlkhql

. …iYY1XXkGk0EOOBOMMONNPSJJ77i ::::::; 752J10SENL ::: irjUY7Ji,:; iiriir7kBB7. , .iUi .: F1v; 7uZMGJr:,. ii :: ::: r7jXO0Zq0Ur ,, …, ..

. . … …, …: rrvY1UJr :::. .:, ….. …: 7 ,: kM7: L7: ii: .. ……

______) _____ ______

(, / /) (, /), (, /)

/ (/ _ _ / __ / __ _ _ / _ _ / — (_

(/)) __ (/ _ / _ (_ / _ (_ (_ (___ (/ _) / / ____)) (_ (_ (_ / _)

(_ /) / (_ / (.- / (

(_ / (_ /

~~! SD! ~~ ~~! SD! ~~

– DeGun TPB ~~! SD! ~~ ~~! SD! ~~

Windows 10 Digital Activation – January 2021

The easiest and most effective Windows 10 activator that can activate any version of Windows with one click.

It is 100% free and virus free from the well known developer Ratiborus.

(only Windows Defender can pee and moan)

It requires no installation and can work from a flash drive.

HWID GEN (also known as Hwidgen) is a digital license generation tool that requires no activation or trick to upgrade KMS (upgrade to a newer Windows from an older version of the Windows installation), developed by s1ave77 from MDL Digital life). It activates all editions/versions (including VL editions) of Windows 10 OS with a permanent digital license. In addition, the activation process is simple, does not affect system files, nor does it use expired or stolen activation keys.

HWID GEN is written in the AutoHotkey scripting language (the .mk3 extension in the filename means the AutoHotkey program extension) and embeds the file (you can extract it from the official Windows 10 ISO) and open source the file in GitHub (compiled as an EXE file). Therefore, you can complete the entire activation process manually. Its working principle is to use the Microsoft registry vulnerability to achieve the activation target, which works in the same channel with the principle of sending the crazy WannaCry (ransomware crypto-worm), as well as the more skilled and understated Adylkuzz ( cryptocurrencies digging malware), using the Windows MS17-010 error to prevent a computer invasionreach. Besides, I think the author of Adylkuzz is more intelligent and far-sighted. WannaCry, on the other hand, is like a meaningless mob!

// Supported editions of Windows 10 //

Cloud (N)

Core (Home) (N)

Core (country specific)

Core (one language) (N)

Professional (N)

Vocational education (N)

Professional workplace (N)

Education (N)

Company (N)

Company S (N)

Enterprise S (N) 2015

Enterprise S (N) 2016

Server default (kernel) (N)

Server data center core) (N)

Server solution (kernel) (N)

// Invitations //

The tool performs several system checks and it may take a while to appear (depending on the characteristics of your system), no need to panic, just wait

When a volume license version is installed by VLSC or MVS Business ISO, the default Retail/OEM key must be entered to restore activation

// Attention //

This activator may be incorrectly reported as Threat:Win32:Malware, high risk threat. Use VirusTotal to run a full, authoritative scan.

. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : :::::::::::::::::::::. ::::::::::::::::: | :::.

. :::: | | :::.

. :::: | ——– ——————— | :::.

. :::: | | :::.

. :::: | ——————————————— | :::.

. :::: | _______________________________________________________________________________ |

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable - DeGun TPB.rar

نظر خود را ارسال کنید

با ما تماس بگیرید

دفتر تهران :    22739908 – 021

دفتر مهرشهر : 33403131 – 026

ما بهترین تجربه را برای بازسازی و طراحی خانه فراهم می کنیم ، صاحبان خانه و متخصصان خانه را با بهترین ابزار ، منابع و فروشندگان متصل می کنیم.