Arcube-IR

soft,install

Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset (MS-DaRT) WIndows 10 torrent

Clean torrent Descargar

A partir de ISO x64 x86 para Windows 10 build 1809 (actualización de octubre de 2018) versiones anteriores. El Kit de herramientas de diagnóstico recuperación de Microsoft (DaRT) 10 le permite diagnosticar reparar equipos que no pueden iniciarse que tienen problemas para iniciarse como se esperaba. Con DaRT 10, puede recuperar computadoras de usuario final inutilizables, diagnosticar posibles causas de problemas reparar rápidamente computadoras que no se pueden iniciar bloquear. Cuando sea necesario, también puede recuperar rápidamente archivos perdidos importantes detectar eliminar malware, incluso cuando su computadora no está en línea.

Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset (MS-DaRT) WIndows 10

ادامه مطلب

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar download torrent

Clean torrent Download

..

. .

. . .. :: iii; me :::: .. .. :: iirr7 :, …

., 7LJLYLv777rii: I; 777rvri:, i7vJYLr; irrii: irv77: me:,

. . .: irLU1L77; ::: iiriiiirr77LvL7YUXYi. : ivYJri :; :, ::: ii ,,: 77LLjU2jU7:

. .: J5X2jr7rri; ir; rr77rir; riiirvuu2UFqZJ: .rjLYL7r7rrii :: i; iL;:,; rii7rvLLukUYr:.

i5N227r; rii; rir; rrrr: me; me :: irrrr; LY5XG0U. .715u251vriiii: iirrr; ::: iirir; 7LJYSPXuji

.:71SjYL7vYiirL77rv77r77rir ::i7iii7r77vYjuXN87 .2OE5Y5FSUJ77 ;;:r; R; 7r7i :::: ::: ii77J5NqNSFL:

.vGqjrLYr7J7rrYLvvYYYvLrriirYLYYJ7YJUYju2uYYSGBSi,:. iBBZ2jUY2uYLYLLrr77rr; ri:,; ri :; rrr7r77YuXkSSEFL.

iuEk2u5jL72uUUUvLYjYuYjLY7Juuvv7uUuuj7LLuu5FPFSXBM;., 7BBBk1U51SU125uuv7777v; me me; riiiii7777jYujUU12XkJ.

,,

.vqO155U2UuSUU2UJ5PNUJYuj51SJYLFFF2FUjYuUuLLUEq0qNSkZBXJr ,: MMkU2U1F5JjYuuUu5ULiir7rLL7rJvuuuLUUU22v25UJPBBF

.J0E5151JUY2kS5SJJ21r: …. ,, …

v0Z1kPkL1FUJkSS1XJ:.,., ..: UN27YYYLYUUjuujuY2SXXXkB0jri: NqE80UY7L7JYJ7L7YuJ77LJLL7v7LjJLYLLLUYYU5PBB7 …:.

: UEk0GX1X5SjU1FU0L. :::::: ::, iJuYuJuU1Juj12F155PX0ZOMMU7LPMBBBF12XFkSkUuLUj1SPuUF5L ;; ј2СуУ21Jуу51УУБН. , r: me ::,:,

iUP0PP2SS2JUUF11j, .i ::. i:i ;;:ri.:jY7rY5EXF252EPPUv:::iL0MFY0BBMZ5uL55Y;i,,UUYF7vj5F1j5SSkFJJ5F5Fkj57. ii; I;

UPZF1UUjUYU5PFXuL.:::,i;7irr:,;LLrjYUSXFk1UUXFY,. .U1GBBMMSU10F7. .rUSuUJJr; ii: 7YULj2Uj1u1L. :ii ::,: iri, i,

.U0NFuF55u1FNPqFSL.,:.: R7; :: I: iLPuLjSkXuUjSP0ki. .:; ::.; PBMOB8SFqP7 ,,:,. .rY7:. : r77YY152Jv77

, JF0FFX05UUSP0kXE1, .:, Iri :: :: LGSSU1XXvJ21XBki .iJU121YrrNMMMBM01N5i .: J152qL: ..,. .: ..: Y2Lu52jFUS1i ::: I ::.,:.:.

. ::, ri:i ::1qF25jUjUUPEMP7 .:72JY7v7rLBBBNO0NUU2; .i777r; rYr ;: ,,,: 7L1uFLi,. r20qX11jUJYii, ::: ,,. ,,,

., jXP5GSXP0XSFqkFkMOj. .: ,,:;,: uS1FJYY2XEkqkj; iii ::::: riPBB0ENU185i.,: iii, :::; ii :::rv7r; 7LLr:., UM8kEk5jjv7: ,, ::,

iXXXZFNPXPkX55UPkMBk:. , YGNq2U2k2F5S127i: i, ::,. R7i1BBZPNXPMX :::; iiYPMM5i: iii ::, :: rii: rir: .iXE8ZZq88NJ: … ::,

iq1ZM0MNZEM0XSZ00X8BBqjii :, 7M05NG51FquYuSur ::, :: v5MBBi, SBMPEGqN5Y ::: LFBBB1MMj: iii: i7qBBkL7iir: iYEG8qPqMMr., i:

v7BBB0OGZ0Zk0NPF0OMOBBBBBBGkFEMEqXqJj1kF17:,: i7u0Xvi. . rPN2M80U :, :: i7OBFZBPi.,: rjBBB7MBURi: r7u500GqN0MMO2Y507.7GP08Z8ZOqqNPqZNZGBMBBBBM5X8MZ0F1u11Nqk2Y: ,,, r7r,. :,. 7BBBBNGUr :, … 7Uji :, U8ME50Ov7iivSkXNMEqkG8MBOqSL.

7N1BMMEEMNqZNMZZqGGMGMG8NqPZEN51YjU51q527 ;;; iY2L. … 77.:0BMMEqSFYvii,. .: Yj ::, i75XEZMMMNNNES2XBj. .

: rBGBMNqMqGMMZ8G0PZMME8NEE8EE51FkjYYkS1UuvujPqY. . rMN5NqqBS7. , Yi., R. .rvLrL2PSNZBBBMZPE0NPkq0i

2q7kMSZZMEBBEXNPNX8kIERAN3kXEqPG5YLU1F2XkF525Y. …….: NkFUFu:. .: jur5Fi; E0X8GEEMMBBMkSkNXN0Ui:

,, i8FOqMMGGB8P5E0qkZNNqNSqE5LFPuL2U25P12j2hr:.,., … ::. vBk1Xji, … ..:,. . . ..iPEP8OMZ8OBGZNqF51PS7

. iNNEEEBNMM8PN8MEqZMXkNG0OU2kSY22UUk1UvjUuvYvi. ::, …,:,. ,,,. Y5FXMOMOB8ZEZUUFN5j:

iu2XFXB8MGNMOMOBBBBBBBBBBB88XFXSJ2uU5k125jLU7:.: ,,,,.,.; jPEEGF ;:ri.:., .. …:., 7771J5OBBZNZkPXSFOMY.

. , .r7SOGM8MBBBBBBBBPji: iJEZBBENqEPSUFkkU2U2hr:,.., .. iYBBXOMM1Y:::::, :: ,, …,., … JLJqqqMOZSkXEqGMGUu.

: k8kEGBBBBBM7:,. ., rEB8P0X1qFFFFL1kFYLv7ii:rvi.:UMBBBBGuiiii. ::,. :::.,.: iri7SBq0Z8XqqqSPSUri

, .. SM0E5L :, .., ..,.,:,.,; NMMNq88qXUSFPSkF0NSk0u, iNMq2kGBMk7i ::: ::; I :::7r ;:7uPGqN1582iLUi.

.YME0U7iii ::L:., ::i, …:FBBMBBBBBBBOMBBOME0i:kEF ;:iLEBZG5vrLri :::::ri; rjXBBBBBJ ..

vNE1YYY; LYr: r;,. ,:. 7 :: me :: UMBBBZMP7r77r:,. .ZOuv7rii; kkNMBBq5UvLLYUPSZEZEOPGBM

; FU7r7777jY7i7r: .i:,: I ,: I; me :: iuBZY:. . .uBMPJLr; l:,. …, :::: 7YGB8JYYviiijJv

.YPYLriL7LYLu77Yj :: 7i ,: me :, :::: me. : 1NP1Su7r7rriYUjF1uBBBqq22 ::. : F7 :: ii :::: iri ….

.r1Y7r7iYrUJLYuLjr7rLv: ii :::::; r7i, .r7; vYLjjUYvLjr7; me me:,. .,. : ii: 7: ,, :: ri,:. …

.r7YYY; rr7ivL7rjLYvrrrr7:ii ::; iii; :::, …………, ..,.: ii :: ,, ….,. :::, .. Luiiiii :: iri: …,: .. i. .l,

.iYYYv ;: 77i :; j7: 7uLLL77i7; 7L7i: iri; l; ii ::: me ::: me: me :::; I; virii: ii,., ……. ,,:,: ,,,., Jriii ::, Irr:. :, … ::

, iLLvr ;:ir:irUr7vurjYY77vuUJr7i; v7v1viiriiiri ;;; iiir; 777irr777;,: …, .. …, rY7r :: i; ::: me: Lr. . ..: l. :: … ii :: rvi,:,

, i77L77rr :: ir; i7UYLYSJL7jYUJJu1UvLvLUYUULr ;; Yvrir77riirrjjjrrYv7JuUr: …, ….: LuUvLUSJr ::: i, .. ,,., 7;:. :: ,,: ri: 7i ,:

: iri; iiri :: ii; ivYLrrU12Yu2Jjj1UjLLj52512L7JkuLvuLLLLY7r72JYYYv2LYjFJr :: … i: i; 1MBBSvYYYL7; me: ……: …. r82 ,,,.: ..: i: me;.:,

.ir ;: i; i:iii:i::iLYYvYJ22UjSPkUF51Lj7U5UUFu2UXSj7u1uLUUurY2JvUuYYv7YLr:YUSNOEMMMMBBMSJv7; 7;; me: ……., …, iuYi ::: ::

Pc#: 7rrr7r7; I: I ::: I: irrirYqkk2qXNNOZ0F5UL5XJ12U1XUuJS1SFF1Uv1u55kkUJULLv1JJ8B0ON2ju1PqZNkJ7rLri :: ,,,, ……,. R: ..; ..

, Jrii7v7 ::: ::::: ii; l; 7YYU2ZMBBBBBGE882EXkPk5X11UF5FqNSUk2MXqNqG2PFOE0BME8X2j5YLiJ1SkZXurrrr ::.,., …, ……. ,,.: Ii ::

.YJirvi7ri :; ::: R; R; ri7vSYYkBBMOE7:…..: uqBB8OXkEqPG8BPqNMU0PNjYLi: .NBBO5qYvUUJ7iir772Eqv7r; ii :::: ….. ,,,, …, :: iii ::, ..: r

vur7Yr ;; iir :::rrrir7uUFPUJqXr UMBB2Y8U520BXLL, .:AimHarder iBB5jLY7L77:i:;:iLP0F7r; me: me ::.: iuU2j1JLL1uri5BU .. :::: me ::

; 1LiU7rYri7i: iJv7rrrUSX2Li ::. . ,, ….: .., Si. Stk#: BBEkJYL: ii7jYvvr; i1GP7ri :: 7LUuF1jri ::, iLL710B … :: ii ::: .. rL, ….: i:

.jqJvr7vLr7ii7Y7v7rr7YULr :::::: ii ,,,:, :::,: ,,. ,,; l. . ,: ….. ::: SG2Yvrvi :: 7LuL ;, :: i: iir7FU. ,. ::::: ,,.: Junior. …,. :::

, 5SFj77777ii; Lrr7Y7rr7rriii :; ir :: I :, :: I ::::, :::: iir:. , 7am. .,.,. .Y2LjUr7:,. ::l: ;; rJ8kUX8P1v7ri ::::: rrrii: 7Jk. …: ,, .. i7: .. ,,: ,, Y:

Stk#: YEFJLLi; j7i777iLYYr7777jJLiii; iiir: i7Yii; I r;:. L: ….: …,. ,,, ::: uF1vr:,.,.,.:: iir2BBOqX22JjvYL7: r; ii;; i75r ….,: :. ., I r:

. .jE5U2Yr7kjL7Lr7Lu7rrLrLUY7vr7rLvYJJLYL7iYL; irii: ir :, i: rLr ,, …..,.,. :::. JU7;:.: II:,; I: rvjSNP0Xk5S2UYYYYL7iiiiriiijk2r :, I;:. . …….. ri:

LMj22J7uuu7rrLLjrr7L7LvY7L77vUjjYJu5LvL7r7r7rr7Jr7i :: iir :, … ,,, ::::: ,, r1GEYvrr ::::.

iBF7XUU5uYY7YJUYLYY7r7Y7u7r7UjYLjJUYjLY7LLUJYrrr7 ;: r7r; l, …:. ,,,, l:. LNBBBP277ri ::.:, :::: LvY0BPUY5F5UUjuLjjUJUJUjY7; i7j1Yr ::, …., .., rj

NNYk5u0U2uUjUUUU2Lv7JJjL7rL77Y2Ukuju2L2UUU2uY77;77Yrrii:,. ,,,:::: ,,. 7BMXBEEKjYiii; ::: I r. .

. . .qBO1PkF17HaiLie01PLLUYjuYYUYYYSqEqNX0qZkFjYLYLLvYLYvL7jr :::., ::,: ..: jPB0SNMEq2ujvrY7; ::: I; 7JjXNGFUU5SX5LXY ,.

. .:. iMMOX5k25NSFuUjjYUJYJ5JSXXk0kN0NEM0E8ZkFUUJYYUYLj1Yjvr :::: ,,,:,: rr, UZMPqN0FSSUri :: ….,:,., YqBBMPXXqXNSXkXSE0GP ,. .

.: i: .., i0BB0Z5FFNkk55u225UFkF1XPPkNXqXqXZGBB8kqqNS5SXjS1jU; ii :::: ,,: ri: .5MOqNP8MNi :, ….. .iUBBBBBZZPZ0ZNG8EZB8SUS5ur; ::,: ,, … rjj. : and., ..

..:; I :: rYGBBBBNkXNkOZXXZZEPEEOZ8EE0GZZNZ8BBBBBBBE8ENXSk01ji:, ;;,. l; ri: ,, … UBBBBBMr,., ……….., … iYFUMMkZBZBBS: 7P00MEPKY: 7U2v .: I: …

., :: i7vr2ZB *! ^ $$ ^ $;:! JAH BL $$ L0V to @ll on MONKEYZ! qSFkBBBM.: Sctv83. :,: me: .FBBBBPuLr: ir gheruihgigldfhbgnlkhql

. …iYY1XXkGk0EOOBOMMONNPSJJ77i ::::::; 752J10SENL ::: irjUY7Ji,:; iiriir7kBB7. , .iUi .: F1v; 7uZMGJr:,. ii :: ::: r7jXO0Zq0Ur ,, …, ..

. . … …, …: rrvY1UJr :::. .:, ….. …: 7 ,: kM7: L7: ii: .. ……

______) _____ ______

(, / /) (, /), (, /)

/ (/ _ _ / __ / __ _ _ / _ _ / — (_

(/)) __ (/ _ / _ (_ / _ (_ (_ (___ (/ _) / / ____)) (_ (_ (_ / _)

(_ /) / (_ / (.- / (

(_ / (_ /

~~! SD! ~~ ~~! SD! ~~

– DeGun TPB ~~! SD! ~~ ~~! SD! ~~

Windows 10 Digital Activation – January 2021

The easiest and most effective Windows 10 activator that can activate any version of Windows with one click.

It is 100% free and virus free from the well known developer Ratiborus.

(only Windows Defender can pee and moan)

It requires no installation and can work from a flash drive.

HWID GEN (also known as Hwidgen) is a digital license generation tool that requires no activation or trick to upgrade KMS (upgrade to a newer Windows from an older version of the Windows installation), developed by s1ave77 from MDL Digital life). It activates all editions/versions (including VL editions) of Windows 10 OS with a permanent digital license. In addition, the activation process is simple, does not affect system files, nor does it use expired or stolen activation keys.

HWID GEN is written in the AutoHotkey scripting language (the .mk3 extension in the filename means the AutoHotkey program extension) and embeds the file (you can extract it from the official Windows 10 ISO) and open source the file in GitHub (compiled as an EXE file). Therefore, you can complete the entire activation process manually. Its working principle is to use the Microsoft registry vulnerability to achieve the activation target, which works in the same channel with the principle of sending the crazy WannaCry (ransomware crypto-worm), as well as the more skilled and understated Adylkuzz ( cryptocurrencies digging malware), using the Windows MS17-010 error to prevent a computer invasionreach. Besides, I think the author of Adylkuzz is more intelligent and far-sighted. WannaCry, on the other hand, is like a meaningless mob!

// Supported editions of Windows 10 //

Cloud (N)

Core (Home) (N)

Core (country specific)

Core (one language) (N)

Professional (N)

Vocational education (N)

Professional workplace (N)

Education (N)

Company (N)

Company S (N)

Enterprise S (N) 2015

Enterprise S (N) 2016

Server default (kernel) (N)

Server data center core) (N)

Server solution (kernel) (N)

// Invitations //

The tool performs several system checks and it may take a while to appear (depending on the characteristics of your system), no need to panic, just wait

When a volume license version is installed by VLSC or MVS Business ISO, the default Retail/OEM key must be entered to restore activation

// Attention //

This activator may be incorrectly reported as Threat:Win32:Malware, high risk threat. Use VirusTotal to run a full, authoritative scan.

. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : :::::::::::::::::::::. ::::::::::::::::: | :::.

. :::: | | :::.

. :::: | ——– ——————— | :::.

. :::: | | :::.

. :::: | ——————————————— | :::.

. :::: | _______________________________________________________________________________ |

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable - DeGun TPB.rar

ادامه مطلب

Windows 10 UltraOS 19H2 v18363.1500 pt-BR 2021 descargar

Clean torrent Descargar

WINDOWS 10 UltraOS 19H2.

]

]]]

Sitio: 19H2 –

IDENTIDAD: PT-BRASIL

Tamanho: GB

Crédito: Gleison Lima

BIOS: UEFI / Legado

Arquitectura: x64

MD5:

=== EDIES ===

Windows 10 Pro – conos 19H2.

Windows 10 Pro – Conos Novos

== INTEGRADO ===

Nuevo CNES

NOVA tela de Bloqueio Blur w10 20H2.

Fondo de pantalla de NOVO

Actualizado el 13 de abril de 2021.

Programa con pasta UltraOS, sin menú Iniciar.

== DISATIVADO ===

Caña de pescar w10 – Opcional

]

Windows Defender: opcional

]

TODA a la telemetría

!!! EMBALAJE abaixo para Habilitar !!!

Central de aes DESATIVADO

No anima Windows DESATIVADO

Sombra em janelas curso DESATIVADO

=== PAQUETE ELEGIBLE ===

== Programa con pastas UltraOS ==

* Activar la VENTANA PREDETERMINADA.

* Ativar Bar de Pesquisa W10

* Desativar Atualizaes

* Ejecución fácil

* Refuerzo Dribe

* Sistema ultra compacto

== OBS ==

* ver sin costo para hacer DriveEasy DriverBooster,

no es usar.

* Mantidos todos los componentes aunque.

* Mantidos todos os Drivers de impressora, rede

Bluetooth.

* Windows Defender usa de 100 MB a 200 MB,

para más memoria.

* Desde Microsoft Store Calculadora w10.

== ATENO ===

* En la siguiente imagen de una máquina real,

consulte Uso de memoria procesos.

* El uso de memoria puede ser mayor que el tuyo

máquina debido a programas instalados o

Controladores de video, proceso que podemos usar

plano zero menores do que una verso COMPLETO

Windows 10 UltraOS 19H2 v18363.1500 pt-BR 2021

ادامه مطلب

Windows 7 Pro/Ult – 10 Editio pt-BR x64 2021 Torrent Scaricare

Clean torrent Scaricare

Windows 7 2021 VOLUME

SEM ATTIVADO

====== Collegamento =========

Senha da decompattare

Azienda: x64

Dimensione ISO: 3 GB

Idiom: pt-BR (nativo)

BIOS: UEFI / Legacy

Formato: ISO/ESD

MD5

==== CREDITO ====

]

==== EDI ====

Win7 Pro – 10Edizione

Win7 Ult – 10Edizione

=== INTEGRATO ====

* Avvio MS Dart

* struttura NET

* struttura NET

* DirectX

* Chef

* Chef

* Gestore NVME

* Driver LAN WLAN

* Internet Explorer 11

* Belangrik e Segurana

* Aggiornamenti di Windows Defender

==== TEMA ====

* Nuova icona Wimdows 10

* Tema di Windows 10

* Nuovi sfondi Wimdows 10

* Nuova Tela de Bloqueio

== PROGRAMMA REA DE TRABALHO ===

* Antivirus

Software antivirus gratuito Kaspersky

Antivirus gratuito Panda

Antivirus gratuito Avaster

* Navigatori

cromo

Vuurvos

musica lirica

Opera GX

Bordo cromato

* Importante

7 cerniere

WinRAR

Carica uno sfondo per Windows 10 su Bloqueio

Windows 7 Pro/Ult - 10 Editio pt-BR x64 2021

ادامه مطلب

با ما تماس بگیرید

دفتر تهران :    22739908 – 021

دفتر مهرشهر : 33403131 – 026

ما بهترین تجربه را برای بازسازی و طراحی خانه فراهم می کنیم ، صاحبان خانه و متخصصان خانه را با بهترین ابزار ، منابع و فروشندگان متصل می کنیم.