درباره ما

ﻮرم اﯾﭙﺴﻮم ﻣﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم از ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ. ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﺑﻠﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺘﻮن و ﺳﻄﺮآﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی زﯾﺎدی در ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ درﺻﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاوان ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن راﯾﺎﻧﻪ ای ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﻃﺮاﺣﺎن ﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮو در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم و دﺷﻮاری ﻣﻮﺟﻮد در اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ وزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺳﻮاﻻت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻫﻞ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.


ﻟﻮرم اﯾﭙﺴﻮم ﻣﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم از ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ. ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﺑﻠﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺘﻮن و ﺳﻄﺮآﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی زﯾﺎدی در ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ درﺻﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاوان ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن راﯾﺎﻧﻪ ای ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﻃﺮاﺣﺎن ﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮو در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم و دﺷﻮاری ﻣﻮﺟﻮد در اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ وزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺳﻮاﻻت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻫﻞ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 

 

ﻟﻮرم اﯾﭙﺴﻮم ﻣﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم از ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ. ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﺑﻠﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺘﻮن و ﺳﻄﺮآﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی زﯾﺎدی در ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ درﺻﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاوان ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن راﯾﺎﻧﻪ ای ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﻃﺮاﺣﺎن ﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮو در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم و دﺷﻮاری ﻣﻮﺟﻮد در اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ وزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺳﻮاﻻت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻫﻞ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.


ﻟﻮرم اﯾﭙﺴﻮم ﻣﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم از ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ. ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﺑﻠﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺘﻮن و ﺳﻄﺮآﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی زﯾﺎدی در ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ درﺻﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاوان ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن راﯾﺎﻧﻪ ای ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﻃﺮاﺣﺎن ﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮو در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم و دﺷﻮاری ﻣﻮﺟﻮد در اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ وزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺳﻮاﻻت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻫﻞ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
فیلترها
Sort
display