ژئوتکنیک و عملیات خاکی

اینستا : www.instagram.com/mohsen.khorami1368

تلفن   :  09391200655

محل فعالیت : تهران

انجام عملیات گودبرداری

اینستا:www.instagram.com/omran.mat

تلفن:09216657375

محل فعالیت:تهران

أمین مصالح با کیفیت و قیمت مناسب
در تهران و شهرستانها 
 

 اینستا: www.hamidkarimi298.com

تلفن: 09126544129

محل فعالیت: تهران

خاکبرداری‌‌، خاکریزی‌، طراحی‌، نقشه برداری‌، اجرای نیلینگ‌، اجرای‌سازه نگهبان‌، انکراژ‌، استرات‌، استرند

اینستا : www.instagram.com/alidelfan46

تلفن  : 09369384628

تخريب انفجار سنگ

انفجار بتن

امفجار ساروج

 

فیلترها
Sort
display