نقشه های اجرایی

سوابق تحصیلی :
لیسانس عمران از دانشگاه علاالدوله سمنانی
دارای پروانه پایه سه نظارت و طراحی عمران
سوابق کاری :
بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران 1394 الی 1395
شرکت پایدار سازه اورست - رئیس دفتر فنی - سالهای 92 و 93 و 94
اداره نوسازی مدارس استان البرز سال 1391
شرکت مهندسین مشاور سیحون پویان - کرج - رئیس دفتر فنی - آبان 1389 تا خرداد 1391
شرکت آسال نگین البرز - کرج - رئیس دفتر فنی - شهریور 1388 تا مهر 1389
سمت ها و عضویت ها :
عضو هیئت مدیره شرکت آسال نگین البرز
عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور سیحون پویان
فیلترها
Sort
display