امور پیمان

کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت 

کارشناس عمران 

پایه ارشد نظام مهندسی 

سوابق تحصیلی :


لیسانس عمران از دانشگاه علاالدوله سمنانی


دارای پروانه پایه سه نظارت و طراحی عمران


سوابق کاری :


بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران 1394 الی 1395


شرکت پایدار سازه اورست - رئیس دفتر فنی - سالهای 92 و 93 و 94


اداره نوسازی مدارس استان البرز سال 1391


شرکت مهندسین مشاور سیحون پویان - کرج - رئیس دفتر فنی - آبان 1389 تا خرداد 1391


شرکت آسال نگین البرز - کرج - رئیس دفتر فنی - شهریور 1388 تا مهر 1389


سمت ها و عضویت ها :


عضو هیئت مدیره شرکت آسال نگین البرز


عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور سیحون پویان

فیلترها
Sort
display