سرپرست کارگاه

اینستا:www.instagram.com/engineer_rahimi_kurd

تلفن:09217894870

محل فعالیت:مریوان

عضو نظام مهندسی ساختمان کردستان،مهندس عمران

اینستا:www.instagram.com/arcube.ir

تحولی عظیم در صنعت ساختمان

فیلترها
Sort
display